Παρασκευή

Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ
Ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ, θανατωθείς μεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι
εν ω και τοις εν φυλακή πνέυμασι πορευθείς εκήρυξεν
απειθήσασι ποτε, ότε απεξεδέχετο η του θεού μακροθυμία εν ημέραις Νώε κατασκευαζομένης κιβωτού, είς ην ολίγαι,
τουτ’ έστιν οκτώ ψυχαί διεσώθησαν δι’ ύδατος